1.2.2023

Voorrechten voor werknemers, waarom eigenlijk?, TvI 2023/2

In deze serie dit keer aandacht voor de positie van werknemers bij de verdeling van het actief van de gefailleerde werkgever. Vorderingen van werknemers zijn al sinds tijden bevoorrecht. Waarom is de werknemer bevoorrecht boven veel andere crediteuren? Hoe verhoudt diens privilege zich tot de loongarantieregeling? En wat zijn de gevolgen als dit voorrecht zou worden afgeschaft? In deze bijdrage wordt naar een antwoord op deze vragen gezocht.

1. Inleiding

Betalingsonmacht van een onderneming heeft gevolgen voor al haar schuldeisers, en daartoe behoren ook haar werknemers. Al deze schuldeisers streven naar voldoening van hun vordering, hoe sneller hoe beter. Dat kan tot grote onrust leiden, die zich bijvoorbeeld manifesteert in beslagen en executiegeschillen. Ook is het niet gewaagd te veronderstellen dat schuldeisers die daad- of kapitaalkrachtiger zijn dan anderen erin zullen slagen hun vordering eerder te incasseren dan die anderen. Dit alles heeft de wetgever willen voorkomen. Ten eerste door middel van het principe van de paritas creditorum, het in artikel 3:277 lid 1 BW opgenomen beginsel van de gelijkheid van alle schuldeisers. Schuldeisers hebben in principe allen een gelijke rang, ongeacht de datum waarvan hun vordering dateert en ongeacht een eventueel gelegd beslag.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF