Algemene Voorwaarden

 1. DingemansVanderKind (hierna: DvdK) is een maatschap die bestaat uit natuurlijke personen en rechtspersonen. Een lijst van de leden van de maatschap, de vennoten, wordt op schriftelijk verzoek verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, voormalig vennoten, en alle personen die, op welke wijze dan ook, voor DvdK werk­zaam zijn of zijn geweest.
 3. Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met DvdK (hierna: de overeenkomst). De artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. De uitvoering van de op­dracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Der­den kunnen aan de werkzaamheden van DvdK en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.
 5. Door DvdK te verzenden declaraties worden binnen 30 dagen voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.
 6. DvdK kan derden in­schake­len bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt. Zij is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de in­geschakelde der­de(n). DvdK is bevoegd een beperking van aansprakelijkheid van een der­de te accepteren in naam van de cliënt.
 7. De aansprakelijkheid van DvdK is beperkt tot het bedrag dat krach­tens de onder de door haar afgeslo­ten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitge­keerd, vermeerderd met het be­drag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk ver­zoek van de cliënt wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.
 8. Indien, om welke reden dan ook, geen ver­zekeringsuitkering plaats­vindt, is de aansprakelijkheid van DvdK be­perkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht. Een eventuele aansprakelijkheid zal evenwel nooit meer bedragen dan EUR 50.000.
 9. Alle aanspraken van de cliënt en van derden jegens DvdK vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken nadat de cliënt respectieve­lijk de derde be­kend werd, of redelij­kerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
 10. In afwijking van artikel 412 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen DvdK tot afgifte van stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.
 11. DvdK staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is DvdK niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.
 12. De cliënt vrijwaart DvdK voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen derge­lijke aanspraken aan haar vergoeden.
 13. Zowel de cliënt als DvdK kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.
 14. DvdK neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer DvdK er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DvdK aanvaarde opdrachten, waaronder eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten. DvdK is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal de cliënt daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.
 16. Op de overeenkomst is uit­sluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn op 10 juni 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam (depotnummer 61/2011). De maatschap DingemansVanderKind is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34329210.

DingemansVanderKind hanteert een interne klachtenregeling. Klik hier voor de regeling.