Intervisie

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening onder begeleiding van een deskundige. Door jaarlijks in totaal acht uren aan intervisiegesprekken deel te nemen voldoet een advocaat aan de door de Orde gestelde verplichtingen met betrekking tot gestructureerde feedback van vakgenoten.

DingemansVanderKind biedt in de persoon van Job van der Pijl de gelegenheid om deel te nemen aan een intervisiegroep. Job is opgenomen in het 'Register gespreksleiders intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten en in het register van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Hij maakt op prettige en deskundige wijze dilemma’s, vragen over het eigen functioneren of over de praktijkvoering bespreekbaar, in een vertrouwelijke setting.

Vereisten voor intervisie voor advocaten:

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
  • de deelnemers zijn bij voorkeur werkzaam op hetzelfde rechtsgebied
  • indien gewenst faciliteert Job de mogelijkheid van een aparte intervisiegroep voor jonge advocaten (die nog betrekkelijk kort over een stageverklaring beschikken)
  • deelnemende advocaten en de gespreksleider leggen voorafgaand aan de intervisie de (reikwijdte van de) geheimhouding vast van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen zelf dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in;
  • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen, waarmee voldaan wordt aan de eisen van de Orde (en, indien relevant, van de VAAN);
  • de bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op het kantoor van DingemansVanderKind;
  • de kosten worden in overleg afgestemd. Job hanteert in beginsel een uurtarief van EUR 270 exclusief btw dat over de deelnemers wordt omgeslagen. Er worden daarnaast geen kosten voor de administratieve afwikkeling e.d. in rekening gebracht; het gaat aldus uitsluitend om 'zuivere' intervisie-uren.