10.2.2014

De opzegverboden. In: Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818), Commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41, Kluwer, Deventer 2014, p. 83-90

De opzegverboden. In: Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818), Commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41, Kluwer, Deventer 2014, p. 83-90

Opzegverbod tijdens ziekte

Het huidige artikel 7:670 lid 1 sub b bepaalt dat het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing is indien de ziekte pas is ontstaan nadat de werkgever bij het UWV een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 6 BBA heeft ingediend. De voorgestelde wijziging van artikel 670 lid 1 sub b lijkt alleen te zijn bedoeld om deze bepaling aan te passen aan het beoogde ontslagsysteem, waarbij voortaan op grond van artikel 671a een verzoek om toestemming moet worden verzocht bij het UWV of de in dat artikel bedoelde commissie. 'Lijkt’, omdat in de voorgestelde regeling het woord "een [verzoek]" wordt vervangen door "het [verzoek]" en in de toelichting bovendien wordt gesproken over "het volledige verzoek".  Met name deze laatste toevoeging wekt verwarring, omdat de wetgever hiermee mogelijk tot uitdrukking wil brengen dat de antimisbruikbepaling zoals bedoeld in artikel 670 lid 1 sub b alleen in werking treedt indien de werkgever kan aantonen dat hij een volledige ontslagaanvraag heeft ingediend.  Terwijl op dit moment de datum waarop de werkgever de ontslagvergunning heeft ingediend (per fax) en niet de bevestigde datum van ontvangst door het UWV hiervoor al bepalend kan zijn.

Verder lezen?

Download het hele artikel als PDF