Olav van der Kind

Olav van der Kind (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2001 met Charlotte Dingemans besloot tot oprichting van DingemansVanderKind heeft hij als advocaat bij verschillende grotere advocatenkantoren gewerkt.

Olav is docent Arbeidsrecht aan enkele juridische opleidingsinstituten, redacteur van het maandblad ArbeidsRecht, annotator bij AR-Updates en lid van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is hij rechter-plaatsvervanger. Tot slot is hij trainer bij Schateiland (www.schateiland.com), waar hij trainingen en cursussen geeft aan ondernemingsraden en bestuurders. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en heeft de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond.

Hij is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

 • European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
 • Vereniging Corporate Litigation

Olav houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht waaronder ontslagrecht (ook voor ambtenaren), cao-recht en medezeggenschapsrecht. ‘Fraude in het werk’ is een onderwerp dat zijn bijzondere aandacht heeft, mede naar aanleiding van enkele zaken waar hij als advocaat bij betrokken is geraakt. Hij bereidt op dit moment een aantal publicaties voor over ‘de vrijwilliger’, een ander arbeidsrechtelijk onderwerp waar hij zich graag in verdiept.

Olav heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht – sub: medezeggenschap, collectief ontslag en internationaal arbeidsrecht.

vaan

T +31 20 344 64 88
E olav@dvdk.nl

 • Enkele gedachten over de bescherming van de vrijwilliger (ECLI:NL:RBAMS:2021:2730 en ECLI:NL:RBGEL:2019:5206), annotatie AR Updates 29 september 2021

 • De cumulatiegrond: combineren is nog niet zo eenvoudig, annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 17 februari 2020, AR Updates 20 mei 2020

 • Het verplichte ontslag, annotatie bij Scheidsgerecht Gezondheidszorg 27 december 2018, AR 2019-0065

 • Verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk? TAP 2018/1

 • De ontslagpraktijk versoepeld?, annotatie AR Updates, AR 2016-0095

 • Het eigenbelang van de goede werkgever, annotatie bij HR 31 maart 2017, AR 2017-0393

 • De vrijwilliger, in: G.W. van der Voet (red.) Arbeidsrechtelijke Themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2017 (bewerking van eerdere bijdrage van prof mr. W.A. Zondag)

 • De Mediantbeschikking van de Hoge Raad: een game changer voor de praktijk van het ontslag op staande voet, ArbeidsRecht 2017/19

 • Schikken in het neerdalend stof van de Wwz (I); de beëindigingsovereenkomst en de bedenktermijn, TRA 2016/86 (met prof. mr. S.F. Sagel)

 • Vrijwilligersovereenkomst, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Annotatie bij Kantonrechter Almere 11 oktober 2016, AR 2016-1140

 • De 671b-procedure: een keurslijf voor de kantonrechter? Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 29 januari 2016; Rechtbank Noord-Nederland 24 februari 2016; Hof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2016 en Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 april 2016, AR 2016-0369

 • Ontslag op staande voet, voorwaardelijke ontbinding, verwijtbaarheid, persoonlijke omstandigheden. Noot bij Ktr. Assen 15 september 2015, TRA 2015/103

 • Niet aanbieden van extra diensten bovenop vaste contracturen. Strijd met goedwerkgeverschap. Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2015, TRA 2015/61

 • Art. 223 Rv van overeenkomstige toepassing op verzoekschriftprocedures; annotatie bij HR 5 december 2014, TRA 2015, 27

 • Ontslag op staande voet onder de WWZ, ArbeidsRecht 2014, 58

 • Mededeling van de dringende reden. Relevante omstandigheden. Procedurele gebreken; annotatie bij HR 26 september 2014, TRA 2014, 101

 • Noot bij Hof Den Haag 25 februari 2014, TRA 2014, 55

 • Noot bij Rechtbank Gelderland 14 oktober 2013, TRA 2014, 16

 • Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013, TRA 2013, 5

 • De afkoopsom van art. 7:682 BW – een boete naar billijkheid volgens de kantonrechtersformule?, ArbeidsRecht 2013, 60 (met Elena Jacz)

 • Noot bij Rechtbank Utrecht 14 december 2012, TRA 2013, 48

 • Noot bij Hof Arnhem 13 november 2012, TRA 2013, 17

 • Reflexwerking van art. 7:611 BW, ArbeidsRecht 2012, 43

 • Noot bij Hof Arnhem 25 september 2012, TRA 2012, 99

 • Noot bij Hoge Raad 20 april 2012, TRA 2012, 68

 • Noot bij Hoge Raad 9 december 2011, TRA 2012, 18

 • Noot bij Hof ‘s-Hertogenbosch 14 juni 2011, TRA 2011, 82

 • Enkele gedachten over de waarde van het geheimhoudingsbeding. In: Arbeidsrechtelijke bedingen. Themabundel TAP 2012

 • Het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2011, 46 (met Sanne Schreurs)

 • De verplichting tot geheimhouding als wapen tegen concurrentie door ex-werknemers, ArbeidsRecht 2011, 9

 • Geen vergoeding van kosten rechtsbijstand, TRA 2011, 40

 • De vervaltermijn van art. 9 BBA buiten toepassing gelaten, TRA 2011, 5

 • Het onvoorwaardelijk tegenverzoek na ontslag op staande voet, TRA 2010, 80

 • Verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Ondubbelzinnige verklaring vereist?, TRA 2010, 50

 • Naschrift bij de reactie op de bijdrage ‘Het Van de Grijp/Stam-arrest’, TRA 2010, 26

 • Het Van de Grijp/Stam-arrest: de techniek klopt, maar het werkt niet, TRA 2010, 5

 • Best Practice Guides Arbeidsrecht, Boom Juridische Uitgevers 2009 (met mr. Marita Hoogeveen)

 • De klucht van kennelijk onredelijk ontslag en schadevergoeding, TRA 2009, 88

 • (Vogel)vrij in de proeftijd, TRA 2009, 7

 • Berekening vergoeding kennelijk onredelijk ontslag volgens Hof ‘s-Gravenhage, TRA 2009, 6

 • De overtreder betaalt, Sociaal Recht 2008, 48

 • De realiteit als doorslaggevende factor bij uitleg van een CAO, Sociaal Recht 2008, 20

 • De partijbedoeling en de lachende derde, Sociaal Recht 2007, 70

 • Verplichte pensionering nog van deze tijd?, Sociaal Recht 2007, 50

 • Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering: een nieuwe ronde? Sociaal Recht 2007, 22

 • Het controlerecht van art. 7:619 BW, Sociaal Recht 2006, 69

 • Verhaal van verkeersboetes, Sociaal Recht, 2006, 46

 • Werk naast werk: baas boven (eigen) baas? ArbeidsRecht 2006, 39 (met Sanne Schreurs)

 • Ouderdom komt met gebreken: het maximum van Aanbeveling 3.5, ArbeidsRecht 2003, 45 (met Sanne Schreurs)

 • Ongelijkheidscompensatie en onduidelijke bedingen, ArbeidsRecht 2001, 4 (met Charlotte Dingemans)

 • De Centrale Raad van Beroep en arbeidsongevallen. Bij nader inzien …, ArbeidsRecht 2000, 58

 • Wettelijk zorgverlof als zetje in de rug, Het Financieele Dagblad, 26 juni 1999

 • De spreekplicht en het zwijgrecht van de sollicitant, ArbeidsRecht 1998, 69

 • Proeftijdontslag en redelijkheid en billijkheid, ArbeidsRecht 1996, 11

 • Arbeidsongevallen en aansprakelijkheid, School & Wet 1996 nrs. 2 en 7/8

 • Interpretatieregels bij collectieve arbeidsovereenkomsten, School & Wet 1995 nr. 4

 • Vergoeding van rechtsbijstandkosten bij procedure Commissie van Beroep, School & Wet 1994 nr. 11/12

 • De verantwoording ex artikel 82 ARAR en de hoorplicht van artikel 4:8 Awb, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1994, p. 529 – 532

 • Losbladige uitgave Handboek Schoolrecht (VUGA), hoofdstuk Algemeen verbintenissenrecht

 • Losbladige uitgave Praktijkboek Ambtenarenontslag (Elsevier), hoofdstuk Ontslag op verzoek

 • Adfo Juridisch deel 10, Arbeidsovereenkomstenrecht, Adfo Specialist Group, 1999 (met mr. S.R. Reuling)